Загальногімназійні проекти

Освітній процес у НВК №30 «ЕКОНАД» здійснюється за проектно-цільовою системою, яка дозволяє комплексно вирішувати проблеми навчання та виховання з огляду на нагальну потребу українського суспільства у громадянах, які можуть не тільки ставити перед собою проблеми, а й грамотно, на рівні сучасного менеджменту, прагнути їхнього вирішення.

Проектно-цільову систему організації життєдіяльності гімназії було започатковано у 1998 році. Лілія Борисівна Донська представила і захистила цю модель на засіданні вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка, де отримала схвалення та рекомендацію до впровадження як сучасну та ефективну форму освітнього менеджменту.

Довгострокові проекти охоплюють усі спектри гімназійного життя і, утворюючи систему, сприяють розвиткові всіх учасників освітнього процесу. Кожен проект діє за певними принципами виховання свідомої особистості.

Основними за цей час були і лишаються довгострокові проекти: «Освіта – супер!», «Плекаємо громадян», «Здоров’я, краса, талант», «Ерудит», «Партнерство», «ЕкоНадія», «Світ професій», «Дбайливість». «Вимогливість і довіра» та «Будьмо майстрами».

Цільовий проект «Вимогливість і довіра»

Цільовий проект «Вимогливість і довіра»

Мета проекту:

 • здійснення комплексного підходу до управління НВК,
 • практичне впровадження інтегрованих форм і методів контролю за станом навчально-виховного процесу;
 • стимулювання самоконтролю та вивчення його механізмів,
 • зміцнення процесу демократизації управління шляхом розширення повноважень предметних методичних комісій учителів (студійних ценрів), робота з батьками учнів,
 • проведення батьківських днів,
 • оперативна корекція планування навчально-виховного процесу у відповідності до результатів моніторингового супроводу управлінської діяльності, яка відображається у планах роботи НВК на місяць.

Керівник проекту: директор НВК Мельниченко В.М.

Цільовий проект «Освіта – супер!»

Цільовий проект «Освіта – супер!»

Мета проекту:

 • надання сучасної якісної освіти шляхом вдосконалення та актуалізації навчально-виховного процесу;
 • підготовка всебічно освіченої сучасної людини до життя в умовах ринкових відносин;
 • наближення освіти, навчання до індивідуальних можливостей та потреб кожної дитини;
 • забезпечення людинотворчих можливостей через освітнє формування пріоритетів суспільного та особистісного розвитку;
 • формування в учнів потреби у безперервній освіті як засобі самореалізації особистості.

Керівник проекту: заступник директора з навчально-виховної роботи Стародубцев А.В.

Цільовий проект «Ерудит»

Цільовий проект «Ерудит»

Завдання проекту реалізуються у двох напрямках:

І – робота з обдарованими та здібними учнями;

ІІ – удосконалення педагогічної майстерності вчителів НВК №30 «ЕКОНАД» м. Києва.

Мета І-го розділу проекту «Ерудит»:

 • забезпечення духовного, інтелектуального, творчого розвитку учнів;
 • індивідуально-спрямований розвиток здібностей учнів через науково-дослідницьку роботу і творчу діяльність;
 • об’єднання обдарованої молоді та вчителів навколо актуальних наукових проблем;
 • формування та розвиток в учнів інтелектуальних потреб, інтересу до наукового пошуку, прагнення самостійно здобувати нові знання;
 • усвідомлення необхідності володіння сучасною науковою інформацією;
 • створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення.

Мета ІІ-го розділу проекту «Ерудит»:

 • удосконалення професійно-педагогічної спрямованості вчителів;
 • вивчення та застосовування особистісно-орієнтованих педагогічних технологій;
 • корегування стилів педагогічного спілкування для досягнення спільної творчої діяльності вчителів та учнів;
 • засвоєння передового педагогічного досвіду навчальних закладів міста Києва та обмін досвідом, вдосконалення професійно-педагогічної культури педагогів;
 • створення ефективної моделі взаємодії педагогічної, учнівської та батьківської спільноти у розв’язанні освітніх проблем, пов’язаних з науково-дослідницькою роботою.

Керівник проекту: заступник директора з навчально-виховної роботи Шульга Т.О.

Цільовий проект «Плекаємо громадян»

Цільовий проект «Плекаємо громадян»

Мета проекту:

 • виховання громадян правової держави, які орієнтуються у сучасному політичному житті і готові працювати задля її майбутнього;
 • розвиток ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, до людей;
 • створення виховного середовища як духовного простору учнів і педагогів, що впливає на розвиток особистості.

Керівник проекту: заступник директора з навчально-виховної роботи Терещенко О.В.
Цільовий проект «Здоров’я, краса, талант»

Цільовий проект «Здоров’я, краса, талант»

Мета проекту:

 • створення оптимальних психолого-педагогічних, методичних та організаційних умов виховання гармонійної особистості;
 • робота над естетичним, психологічним, фізичним вдосконаленням всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • організація та проведення традиційних гімназійних свят, проектів, заходів.

Координатор проекту: заступник директора з навчально-виховної роботи Терещенко О.В.

Керівник проекту: педагог- організатор Перепадя А.О.

Цільовий проект «Партнерство»

Цільовий проект «Партнерство»

Мета проекту :

 • формування сучасного світогляду;
 • підготовка учнів до життя у світовій спільності;
 • залучення до сучасних демократичних цінностей - толерантності, полікультурної доброзичливості, взаємоповаги;
 • формування навичок цивілізованого спілкування з однолітками з різних куточків світу та нашої держави;
 • активна участь у проектах шкіл Асоційованих членів ЮНЕСКО та у гімназійних проектах;
 • розширення форм і методів роботи проекту «Партнерство».

Керівник проекту: заступник директора з навчально-виховної роботи Гноєва С.М.

Цільовий проект «Світ професій»

Цільовий проект «Світ професій»

Мета проекту:

 • формування в учнів ставлення до себе як суб’єкта майбутньої професійної діяльності;
 • усвідомлення своєї індивідуальної неповторності, відповідальності та впевненості у досягненні майбутнього професійного успіху;
 • активізація процесів самопізнання, самооцінки та актуалізація потреби у самовдосконаленні;
 • формування системи знань учнів про специфіку профільного навчання як першого кроку до оволодіння обраною професією (для учнів 8 - 9 класів), стратегію і тактику реалізації визначених напрямів власного кар’єрного зростання у майбутньому;
 • ознайомлення учнів зі способами і прийомами прийняття обґрунтованих рішень про вибір майбутнього профілю навчання і майбутньої професії;
 • забезпечення їх практичним досвідом пошуку необхідної інформації для розробки або ж удосконалення індивідуальної освітньої траєкторії та стратегії професійного зростання у майбутньому.

Керівник проекту: заступник директора з навчально-виховної роботи Шульга Т.О.

Цільовий проект «Світ економіки»

Цільовий проект «Світ економіки»

Мета проекту:

 • формування сучасного економічного світогляду учнів в

 умовах ринкової економіки, виховання економічної культури,

 • організація економічної освіти, створення передумов гармонійного розвитку особистості;
 • допомога учням у питаннях професійного самовизначення та оцінки їх власних освітніх можливостей;
 • формування активної громадянської позиції.

Керівник проекту: заступник директора з навчально-виховної роботи Шульга Т.О.

Цільовий проект «Екологічна надія»

Цільовий проект «Екологічна надія»

Мета проекту :

 • формування екологічної свідомості у напрямку створення особистості з екоцентричним баченням;
 • створення екологічно виховного середовища;
 • участь у Міжнародних, регіональних проектах ЮНЕСКО з питань глобальних проблем людства та здорового способу життя;
 • створення умов для вивчення особистості учня та його саморозвитку;
 • формування свідомого ставлення до власного здоров’я, до навколишнього середовища.

Керівник проекту: заступник директора з навчально-виховної роботи Шульга Т.О.

Цільовий проект «Будьмо майстрами»

Цільовий проект «Будьмо майстрами»

Мета проекту:

 • удосконалення професійно-педагогічної спрямованості роботи вчителів шляхом втілення в життя ефективних інноваційних педагогічних технологій;
 • коригування стилів педагогічного спілкування для досягнення спільної творчої діяльності вчителів та учнів;
 • взаємообмін творчими напрацюваннями з науковими та навчальними закладами-партнерами;
 • узагальнення педагогічного досвіду найкращих вчителів НВК;
 • створення ефективної моделі взаємодії педагогічної, учнівської та батьківської спільноти у розв’язанні освітніх завдань.

Керівник проекту: заступник директора з навчально-виховної роботи Шульга Т.О.

Цільовий проект «Дбайливість»

Цільовий проект «Дбайливість»

Мета проекту: приведення матеріально-технічної бази НВК у відповідність до вимог сучасної освіти; формування у всіх еконадців господарського, дбайливого ставлення до матеріальних ресурсів, прагнення до їх поновлення і збереження; залучення до цієї роботи різноманітних джерел фінансування.

Керівник проекту: заступник директора з адміністративно-господарської роботи Созаєв А.Х.;Наші останні новини

Вільні місця для учнів

Класи Кількість вільних місць
1. 7 4
2. 10 4
     

Профілактика covid